மென்பொருள்

exiftool.el வெளியீடு

மார். 2, 2017

இது exiftool.el வெளியீட்டிற்கான பொது அறிவிப்பு. exiftool.el ExifTool யை emacs lisp யிலிருந்து பயன்படுத்துவதற்கான நிரலகமாகும். ExifTool EXIF, XMP, IPTC மற்றும் பல்வேறு மேல்நிலை தரவு வடிவங்களை எழுதவும் படிக்கவும் பயன்படும் கட்டளை வரி மென்பொருளாகும்.

Tags: மென்பொருள், கட்டற்ற_மென்பொருள்

ebay noscript திரையை நீக்க பயனர் உரைநிரல்

ஆக. 30, 2016

ebay யில் noscript திரையை நீக்கி javascript இல்லாமல் உலாவ அனுமதிக்கும் greasemonkey பயனர் உரைநிரல்…

Tags: javascript, மென்பொருள், greasemonkey

ஒற்றை வரி bash கடவுத்தொடர் தேரி

ஜூலை 27, 2016

கடவுத்தொடர் தேர்ந்தெடுக்க ஒற்றை வரி bash கட்டளை – coreutils தொகுப்பிலுள்ள shuf நிரல் இதைச் சாத்தியமாக்குகிறது.

Tags: மென்பொருள், bash

bash இல் கடவுத்தொடர் தேரி

ஜூலை 20, 2016

இன்னொரு கடவுத்தொடர் தேரி, இந்த முறை bash இல்…

Tags: மென்பொருள், bash