மென்பொருள்

guile வலை வழங்கியை இயங்கிக்கொண்டிருக்கும்போதே REPL மூலம் மாற்றியமைப்பது

Feb 27, 2023

guile வலை வழங்கியை இயங்கிக்கொண்டிருக்கும்போதே REPL மூலம் மாற்றியமைப்பது எப்படி?

Tags: lisp, scheme, மென்பொருள்

G-கோவையால் உரைநிரல் அமர்த்து

Jan 2, 2023

உரைநிரல்களை Guix G-கோவையால் அமர்த்துக. ஏன்? எப்படி?

Tags: lisp, scheme, guix, மென்பொருள்

Guile உடன் இலண்டனில் வீடுத் தேடல்

Dec 18, 2022

இலண்டனில் வாடகைக்குச் சரியான வீட்டைக் கண்டறிய ஒரு Guile உரைநிரல். Guile நடைமுறைக்கு ஒவ்வாத மொழி என்றுச் சொன்னதெவர்!

Tags: இலண்டன், lisp, scheme, மென்பொருள்

exiftool.el வெளியீடு

Mar 2, 2017

இது exiftool.el வெளியீட்டிற்கான பொது அறிவிப்பு. exiftool.el ExifTool யை emacs lisp யிலிருந்து பயன்படுத்துவதற்கான நிரலகமாகும். ExifTool EXIF, XMP, IPTC மற்றும் பல்வேறு மேல்நிலை தரவு வடிவங்களை எழுதவும் படிக்கவும் பயன்படும் கட்டளை வரி மென்பொருளாகும்.

Tags: மென்பொருள், கட்டற்ற_மென்பொருள்

ebay noscript திரையை நீக்க பயனர் உரைநிரல்

Aug 30, 2016

ebay யில் noscript திரையை நீக்கி javascript இல்லாமல் உலாவ அனுமதிக்கும் greasemonkey பயனர் உரைநிரல்…

Tags: javascript, மென்பொருள், greasemonkey

ஒற்றை வரி bash கடவுத்தொடர் தேரி

Jul 27, 2016

கடவுத்தொடர் தேர்ந்தெடுக்க ஒற்றை வரி bash கட்டளை – coreutils தொகுப்பிலுள்ள shuf நிரல் இதைச் சாத்தியமாக்குகிறது.

Tags: மென்பொருள், bash

bash இல் கடவுத்தொடர் தேரி

Jul 20, 2016

இன்னொரு கடவுத்தொடர் தேரி, இந்த முறை bash இல்…

Tags: மென்பொருள், bash