மிதிவண்டி

வெளியே இருக்கும்போது நீரில்லாமல் மிதிவண்டி காற்றுப்பையில் துளையைக் கண்டுபிடிப்பது

டிச. 7, 2016

வெளியே இருக்கும்போது மிதிவண்டி காற்றுப்பையில் துளையைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு நீர் கிட்டாது. அப்போது காற்றுப்பையை மணல் மேல் வைத்துக் காற்று வெளியேறும் இடத்திலிருந்து தூசி பறப்பதை வைத்துத் துளையைக் கண்டுபிடிக்கலாம்.

Tags: மிதிவண்டி