தமிழ்

தமிழ் வட்டார அமைப்பில் (locale) ஓரகல எழுத்துரு (monospace font)

செப். 17, 2022

தமிழ் வட்டார அமைப்பில் ஆங்கில ஓரகல எழுத்துருக்கள் சரியாக தோன்றுவதில்லை. அதைச் சரி செய்வதெப்படி?

Tags: தமிழ்

கணினியில் தமிழ்

மார். 30, 2019

கணினிக்கலையில் தமிழ் பயன்பாட்டை அதிகரிக்க தேவையான முயற்சிகள் பற்றி சிலக் கருத்துகள்.

Tags: தமிழ்