இயற்பியல்

வரிச்சீர் ஓட்டம்

நவ. 16, 2011

அண்டம் வரிச்சீர் ஓட்டமாக இருந்து கடவுள் அதைக் கலக்குபவராக இருந்தால், அவரால் அதை மறுபக்கம் கலக்கிக் காலத்தைப் பின்னோக்கிச் செலுத்த முடியுமா?

Tags: சிந்தனை, இயற்பியல்