கணிதம்

Vandermonde அணி மூலம் பல்லுறுப்புக்கோவை இடைக்கணிப்பு (Lagrange இடைக்கணிப்பு) – Matlab / GNU Octave நிரல்

மே 16, 2017

Lagrange பல்லுறுப்புக்கோவை இடைக்கணிப்பு செய்வதற்குச் எளிமையான, ஆனால் தாழ்நிலையான, முறை…

Tags: கணிதம், matlab, octave