அரசியல்

Manufacturing Consent வாசிப்பு

Oct 26, 2016

இரண்டு வாரங்களுக்கு முன், அக்டோபர் 15 அன்று, IISc Concern யில் எட்வர்ட ஹெர்மேன் மற்றும் நோம் சோம்சுக்கியின் Manufacturing Consent யிலுருந்து முதல் அதிகாரத்தைப் படித்தோம். அதில் செய்தி நிறுவனங்கள் எவ்வாறு அரசுக்கும் அதிகாரமுடையோர்க்கும் பாரபட்சமாக செயல்படுகின்றன என்று எடுத்துரைத்துள்ளனர். இது அவர் கூறும் ஐந்து காரணிகள் பற்றின சிறுகுறிப்பு.

Tags: அரசியல்