வள்ளுவன் வாக்கு

வள்ளுவன் வாக்கு

Published by Arun Isaac on

Tags: திருக்குறள், வரைகதை

வள்ளுவன் தெய்வப்புலவனே ஆயினும் அவன் ஒன்றும் கொம்பன் அல்லன். உம் அறிவையும் பயன்படுத்துக.

படம் வரைந்த என் துணைவி நர்தினிக்கு நன்றி.